این متد رشته ای را بر می گرداند که شامل نام فایل یا پوشه ای است که اخرین جزء مسیر مشخص شده می باشند
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetFileName(path)
 
 اشنایی با پارامترها :

 path :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیری که می خواهیم نام فایل یا پوشه اخر ان   را می خواهیم

 
 
 مثالها  :
 
 دریافت نام فایل :

 

<%
dim fs,p
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
p=fs.getfilename("c:\test\test.htm")
response.write(p)
set fs=nothing
%>

خروجی:

test.htm

 
دریافت نام پوشه  :

 

<%
dim fs,p
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
p=fs.getfilename("c:\test\")
response.write(p)
set fs=nothing
%>

خروجی:

test