این متد یک شی File را برای مسیر مشخص شده بر می گرداند 
 
 روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetFile(path)
 
 اشنایی با پارامترها :

 path :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیری است که فایل را مشخص می کند

 
 مثال :

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


set f=fs.GetFile("c:\test\test.htm")


Response.Write("The file was last modified on: ")
Response.Write(f.DateLastModified)


set f=nothing
set fs=nothing
%>

خروجی:

The file was last modified on 01/01/20 4:23:56 AM