این متد رشته ای را بر می گرداند که شامل پسوند فایلی است که اخرین قسمت یک مسیر است .
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetExtensionName(path)
 
اشنایی با پارامترها :

path:

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیری است که پسوند فایل اخر ان مسیر بر گشت داده خواهد شد

 
 مثال :

 

<%
dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Response.Write(fs.GetExtensionName("c:\test\test.htm"))
set fs=nothing
%>

Output:

htm