این متد رشته ای را که همان نام درایو در مسیر مورد نظر است را بر می گرداند
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetDriveName(path)
 
 اشنایی با پارامترها :

 path :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیری است که نام درایو ان را می خواهیم

 
 
 مثال :

 

<%
dim fs,dname
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
dname=fs.GetDriveName("c:\test\test.htm")
Response.Write(dname)
set fs=nothing
%>

خروجی:

c: