این متدها عرض و ارتفاع عناصر را با در نظر گرفتن مقدار padding انها بر می گرداند

 

مثال :

$("button").click(function(){
  var txt="";
  txt+="Inner width: " + $("#div1").innerWidth() + "</br>";
  txt+="Inner height: " + $("#div1").innerHeight();
  $("#div1").html(txt);
});
توضیحات این مثال مشابه درس بیست و هشتم می باشد
مشاهده و اجرای برنامه کامل