متد GetDriveشی Drive ای را بر می گرداند که توسط پارامتر drivespec مشخص شده است 
 
 روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetDrive(drivespec)
 
 اشنایی با پارامترها :

drivespec :

استفاده از این پارامترها اجباری است - می تواند فقط نام درایو باشد مثل (c) یا نام درایو همراه با کولن (:c)  یا هر چیز به اشتراک گذاشته شده در شبکه مثل

(\\computer2\share1)

 
 
 مثال :

 

<%
dim fs,d
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set d=fs.GetDrive("c:\")
set fs=nothing
%>