این متد نام پایه فایل یا پوشه در مسیر مشخص شده را بر می گرداند
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetBaseName(path)
 
 اشنایی با پارامترها :

 path :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیری است که ما نام فایل یا پوشه اش را می خواهیم

 
 
 مثال :

 

<%
dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Response.Write(fs.GetBaseName("c:\winnt\cursors\3dgarro.cur"))
set fs=nothing
%>

خروجی:

3dgarro