این متد مسیر کامل از ریشه درایو برای  مسیر مشخص شده را بر می گرداند
روش استفاده :

 

FileSystemObject.GetAbsolutePathName(path)
 
 اشنایی با پارامترها :

 path : 

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیری که می خواهیم کامل ان را ببینیم .

 
 
 مثالها :

 فرض کنید مسیر جاری c:\temp\test است

 

مثال 1:

 

<%
dim fs,path
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
path=fs.GetAbsolutePathName("c:")
response.write(path)
%>

خروجی:

c:\temp\test

 
 مثال 2:

 

<%
dim fs,path
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
path=fs.GetAbsolutePathName("mydoc.txt")
response.write(path)
%>

خروجی:

c:\temp\test\mydoc.txt

 
 مثال 3:

 

<%
dim fs,path
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
path=fs.GetAbsolutePathName("private\mydoc.txt")
response.write(path)
%>

خروجی:

c:\temp\test\private\mydoc.txt