این متد مشخص می کند که ایا فایل مورد نظر وجود دارد یا نه . مقدار true یعنی فایل وجود دارد و مقدار false یعنی وجود ندارد .
 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.FileExists(filename)
 
 مثال :

 

<%
dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


if fs.FileExists("c:\asp\introduction.asp") then
  response.write("File c:\asp\introduction.asp exists!")
else
  response.write("File c:\asp\introduction.asp does not exist!")
end if


set fs=nothing
%>