این متد مقداری بولین بر می گرداند که مشخص می کند ایا پوشه مورد نظر وجود دارد یا نه .

اگر پوشه وجود دارد  True  و در غیر این صورت False  بر می گرداند

 
 روش استفاده :

 

FileSystemObject.FolderExists(foldername)
 
 مثال :

 

<%
dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


if fs.FolderExists("c:\asp")=true then
  response.write("Folder c:\asp exists!")
else
  response.write("Folder c:\asp does not exist!")
end if


set fs=nothing
%>