متد DriveExists  مقداری بولین را بر می گرداند که مشخص می کند که ایا درایو  مورد نظر  وجود دارد یا نه . 
 اگر درایو مورد نظر وجود داشته باشد True  و در غیر این صورت False  را بر می گرداند
 
 روش استفاده :

 

FileSystemObject.DriveExists(drive)
 
 اشنایی با پارامترها :

 drive:

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام درایو یا مسیر مورد نظر را مشخص می کند

 
 مثال :

 

<%
dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


if fs.DriveExists("c:")=true then
  response.write("Drive c: exists!")
else
  response.write("Drive c: does not exist.")
end If


set fs=nothing
%>