این متد یک یا تعداد بیشتری پوشه را حذف می کند

نکته :

در صورتیکه بخواهید پوشه ای را که وجود ندارد حذف نمائید خطا روی می دهد

 
روش استفاده :

 

FileSystemObject.DeleteFolder(foldername[,force])
 
 اشنایی با پارامترها :

 foldername:

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام پوشه یا پوشه هایی که می خواهیم حذف شوند را مشخص می کند ( استفاده از Wildcards  ها  ممکن است )

 

 

 force:

استفاده از این پارامتر اختیاری  است - مقداری از نوع بولین است که مشخص می کند ایا پوشه های فقط خواندنی هم حذف شوند یا نه - مقدار true یعنی پوشه های فقط خواندنی هم حذف شوند - False  یعنی پوشه های فقط خواندنی را حذف نکند - مقدار پیش فرض False  است .

 
 مثال :

 

<%
dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


if fs.FolderExists("c:\temp") then
  fs.DeleteFolder("c:\temp")
end if


set fs=nothing
%>