این متد یک فایل یا چندین فایل مشخص شده را حذف می کند

 

نکته :

در صورتیکه بخواهید فایلی را که وجود ندارد حذف کنید ، خطا رخ می دهد

 
روش استفاده از این متد :
FileSystemObject.DeleteFile(filename[,force])
 
 آشنایی با پارامترها :

 filename :

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام فایل یا فایلهایی است که می خواهید حذف شوند ( استفاده از کاراکترهای Wildcards  امکان پذیر است )

 

 force :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مقداری از نوع boolean است که مشخص می کند ایا فایلهای فقط خواندنی read-only نیز حذف شوند یا نه . مقدار False  یعنی فایلهای فقط خواندنی حذف نشوند . مقدار پیش فرض False است .

 
 مثال :

 

<%
dim fs
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.CreateTextFile("c:\test.txt",True)


if fs.FileExists("c:\test.txt") then


  fs.DeleteFile("c:\test.txt")


end if


set fs=nothing
%>