در پوشه جاری یک فایل متنی جدید می سازد . و سپس یک شی TextStream را که می توان از ان برای خواندن از این فایل یا نوشتن در این فایل استفاده کرد بر می گرداند 

 

 

روش استفاده :

 

 

FileSystemObject.CreateTextFile(filename[,overwrite[,unicode]])

FolderObject.CreateTextFile(filename[,overwrite[,unicode]])

 

 

 

 

 

پارامترها :

 

  • filename:

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام فایلی را که می خواهیم کنیم مشخص می کند

 

  • overwrite :

استفاده از این پارامتر اختیاری است -  پیش فرض ان true است .اگر true باشد یعنی فایل جدید اگر هم نام فایل موجود در پوشه جاری باشد فایل موجود  با فایل جدید رو نویسی شود و false یعنی  رونویسی نشود

 

  • unicode:

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مشخص می کند فایل از سیستم کاراکتری Unicode  یا ASCII استفاده کند  .

true یعنی سیستم ذخیره فایل Unicode  باشد و false یعنی سیستم ذخیره فایل ASCII  باشد . می دانید که با سیستم Unicode  می توان کاراکترهای فارسی را در فایل متنی نوشت و ذخیره نمود . مقدار پیش فرض false است .

 

 

 مثال برای شی FileSystemObject  :

 

 

<%
dim fs,tfile
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set tfile=fs.CreateTextFile("c:\somefile.txt")
tfile.WriteLine("Hello World!")
tfile.close
set tfile=nothing
set fs=nothing
%>

 

 مثال برای شی Folder  :

 

 

 

<%
dim fs,fo,tfile


Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fo=fs.GetFolder("c:\test")
Set tfile=fo.CreateTextFile("test.txt",false)


tfile.WriteLine("Hello World!")
tfile.Close

 

set tfile=nothing
set fo=nothing
set fs=nothing
%>