یک پوشه جدید می سازد

 

 

روش استفاده :

 

FileSystemObject.CreateFolder(name)

 

 

پارامترها -

 

name :

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام پوشه ای که می خواهیم ساخته شود

 

 

مثال :

 

 

<%
dim fs,f
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set f=fs.CreateFolder("c:\asp")
set f=nothing
set fs=nothing
%>