یک یا تعداد بیشتری پوشه را از محلی به محل دیگر کپی می کند

 

روش استفاده :

 

 

FileSystemObject.CopyFolder source,destination[,overwrite]

 

 

 

 

پارامترها -

 

source :

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام پوشه یا پوشه هایی است که می خواهیم کپی شوند . از wildcards  ( کاراکترهای ? و * ) هم می توان استفاده کرد

 

destination :

استفاده از این پارامتر اجباری است -  محلی است که باید پوشه ها در انجا کپی شوند . از wildcards  نمی توان استفاده کرد

 

 

overwrite :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مقداری بولین است که مشخص می کند اگر در مقصد پوشه با نام پوشه که می خواهد کپی شود وجود داشته باشد عمل رونویسی فایل انجام شود  یا نه . پیش فرض ان true است .true یعنی عمل رونویسی انجام شود و false یعنی عمل رونویسی انجام نشود

 

 

 

مثال :

 

 

<%
'copy all the folders in c:\mydocuments\web
'to the folder c:\webpages

dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.CopyFolder "c:\mydocuments\web\*","c:\webpages\"
set fs=nothing
%>

<%
'copy only the folder test from c:\mydocuments\web
'to the folder c:\webpages

dim fs
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.CopyFolder "c:\mydocuments\web\test","c:\webpages\"
set fs=nothing
%>

 

 

 

در زبان وی بی اسکریپت هر عبارتی بعد از تک کوتیشن یعنی توضیحات