یک یا تعداد بیشتری فایل را از محلی به محل دیگر کپی می کند

 

روش استفاده :

 

 

FileSystemObject.CopyFile source,destination[,overwrite]

 

 

پارامترها -

 

source :

استفاده از این پارامتر اجباری است - نام فایل یا فایلهایی است که می خواهیم کپی شوند . از wildcards  ( کاراکترهای ? و * ) هم می توان استفاده کرد

 

destination :

استفاده از این پارامتر اجباری است -  محلی است که باید فایلها در انجا کپی شوند . از wildcards  نمی توان استفاده کرد

 

 

overwrite :

استفاده از این پارامتر اختیاری است - مقداری بولین است که مشخص می کند اگر در مقصد فایلی با نام فایلی که می خواهد کپی شود وجود داشته باشد عمل رونویسی فایل انجام شود  یا نه . پیش فرض ان true است .

 

 

 

مثال :

 

 

<%
dim fs


set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.CopyFile "c:\mydocuments\web\*.htm","c:\webpages\"


set fs=nothing
%>