نامی را به مسیر موجود اضافه می کند

 

روش استفاده :

 

[newpath=]FileSystemObject.BuildPath(path,name)

 

پارامترها -

 

path :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیری را مشخص می کند که می خواهیم نامی را به ان بیافزائیم

 

name :

استفاده از اسن پارامتر اجباری است - نامی را مشخص می کند که قرار است به مسیر افزوده شود

 

 

 

مثال :

 

 

<%
dim fs,path
set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
path=fs.BuildPath("c:\mydocuments","test")
response.write(path)
set fs=nothing
%>

خروجی:

c:\mydocuments\test