مجموعه ای از تمام اشیای Drive روی کامپیوتر را بر می گرداند

 

روش استفاده :

 

 

[drivecoll=]FileSystemObject.Drives