از این شی برای دسترسی به سیستم فایل موجود در سرور استفاده می شود

 

با این شی می توان فایلها ، پوشه ها و مسیر پوشه ها را مدیریت نمود

 

همچنین با این شی امکان بازیابی سیستم فایل هم وجود دارد

 

برنامه زیر یک فایل متنی ایجاد می کند (c:\test.txt) و سپس در این فایل چیزهایی را می نویسد

 

 

<%
dim fs,fname


set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set fname=fs.CreateTextFile("c:\test.txt",true)


fname.WriteLine("Hello World!")


fname.Close


set fname=nothing
set fs=nothing
%>

 

در ادامه این صفحه ، متدها  و ویژگیهای شی FileSystemObject  توضیح داده شده است

 

ویژگیها

 

ویژگیتوضیحات
Drives

مجموعه ای از تمام اشیای Drive روی کامپیوتر را بر می گرداند

 

 

 

 

متدها

متدتوضیحات
BuildPath

نامی را به مسیر موجود اضافه می کند

CopyFile

یک یا تعداد بیشتری فایل را از محلی به محل دیگر کپی می کند

CopyFolder

یک یا تعداد بیشتری پوشه را از محلی به محل دیگر مپی می کند

CreateFolder

یک پوشه جدید می سازد

CreateTextFile

یک فایل متنی می سازد و بر می گرداند یک شی TextStream  را که می تواند استفاده شود برای خواندن از فایل یا نوشتن در فایل

DeleteFile

یک یا تعداد بیشتری فایل مشخص شده را حذف می کند

DeleteFolder

یک یا تعداد بیشتری پوشه مشخص شده را حذف می کند

DriveExists

بررسی می کند ایا درایو مورد نظر وجود دارد یا نه

FileExists

بررسی می کند ایا فایل مورد نظر وجود دارد یا نه

FolderExists

بررسی می کند ایا پوشه مورد نظر وجود دارد یا نه

GetAbsolutePathName

مسیر کامل را از ریشه درایو برای مسیر مشخص شده بر می گرداند

GetBaseName

اسم پایه فایل یا پوشه مشخص شده را بر می گرداند

GetDrive

شی Drive  مربوط به درایو در یک مسیر مشخص شده را بر می گرداند

GetDriveName

نام درایو یک مسیر مشخص شده را بر می گرداند

 

GetExtensionName

نام پسوند فایل که اخرین جزء یک مسیر است را بر می گرداند

GetFile

شی File مربوط به مسیر مشخص شده ای را بر می گرداند

GetFileName

اخرین جزء یک مسیر می تواند اسم یک پوشه یا اسم یک فایل باشد هر کدام بود انرا بر می گرداند

 

GetFolder

شی Folder  مربوط به مسیر مشخص شده ای را بر می گرداند

 

GetParentFolderName

خرین جزء یک مسیر می تواند اسم یک پوشه یا اسم یک فایل باشد . ممکن است اینها در یک پوشه ای هستند که پوشه والد نام دارد . این متد نام پوشه والد را بر می گرداند

 

GetSpecialFolder

مسیر برخی از پوشه های مشخص ویندوز را بر می گرداند

GetTempName

یک فایل یا پوشه تصادفی موقت را بر می گرداند

 

MoveFile

یک یا تعداد ی فایل را از محلی به محل دیگر منتقل می کند

MoveFolder

یک یا تعداد ی پوشه را از محلی به محل دیگر منتقل می کند

OpenTextFile

یک فایل را باز می کند و یک شی TextStream  را که می تواند برای دسترسی به ان فایل استفاده شود بر می گرداند