این متد قوانین رمز گذاری url را روی رشته مورد نظر اعمال می کند

 

روش استفاده :

 

 

Server.URLEncode(string)

 

 

مثال :

 

 

<%
response.write(Server.URLEncode("http://www.w3schools.com"))
%>

 

خروجی :

http%3A%2F%2Fwww%2Ew3schools%2Ecom