متد Transfer تمام متغیرهای application/session و تمام عناصر درون مجموعه های درخواست شده  با request را که در یک فایل asp ایجاد شده اند را به فایل asp دیگری  منتقل می کند 

 

زمانی فایل asp دیگر ، کارهای خود را تکمیل کرد ، دوباره به صفحه asp اولی بر نمی گردد . ( بر عکس متد Execute )

 

 

 

روش استفاده :

 

 

Server.Transfer(path)

 

 

 

پارامترها :

 

path :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مسیر فایل asp ای که می خواهیم به ان با متد transfer چیزی را منتقل کنیم مشخص می کند

 

 

مثال :

 

فایل اصلی

File1.asp:

<%
response.write("Line 1 in File 1<br>")
Server.Transfer("file2.asp")
response.write("Line 2 in File 1<br>")
%>

 

فایل دوم

File2.asp:

<%
response.write("Line 1 in File 2<br>")
response.write("Line 2 in File 2<br>")
%>

 

 

 

خروجی Output:

Line 1 in File 1
Line 1 in File 2
Line 2 in File 2