مسیر مشخص شده ای را به یک مسیر فیزیکی نگاشت می کند

 

از این متد در رویدادهای Session.OnEnd  و Application.OnEnd نمی توان استفاده  کرد

 

روش استفاده :

 

Server.MapPath(path)

 

پارامترها :

 

path :

استفاده از این پارامتر اجباری است . مسیر نسبی یا واقعی برای نگاشت شدن بر یک مسیر فیزیکی است .

اگر مقدار این پارامتر با \ یا / شروع شود ، همان مسیر پارامتر را که یک مسیر واقعی کامل است بر می گرداند .

اما اگر پارامتر با \ یا / شروع نشود ، مسیری نسبی به دایرکتوری فایل Asp که پردازش ان اغاز شده است را  بر می گرداند

 

 

مثالها

 

مثال 1-

برای مثال زیر ، فایل "test.asp" در مسیر C:\Inetpub\Wwwroot\Script قرار داده می شود

فایل test.asp که در مسیر گفته شده قرار دارد شامل کد های زیر است :

 

 

<%
response.write(Server.MapPath("test.asp") & "<br>")
response.write(Server.MapPath("script/test.asp") & "<br>")
response.write(Server.MapPath("/script/test.asp") & "<br>")
response.write(Server.MapPath("\script") & "<br>")
response.write(Server.MapPath("/") & "<br>")
response.write(Server.MapPath("\") & "<br>")
%>

خروجی:

c:\inetpub\wwwroot\script\test.asp
c:\inetpub\wwwroot\script\script\test.asp
c:\inetpub\wwwroot\script\test.asp
c:\inetpub\wwwroot\script
c:\inetpub\wwwroot
c:\inetpub\wwwroot

 

 

مثال 2 :

 

چگونگی استفاده از مسیرهای نسبی برای بازیابی مسیر فیزیکی نسبی برای صفحه ای که در حال دیده شدن است

<%
response.write(Server.MapPath("../"))
%>

یا

<%
response.write(Server.MapPath("..\"))
%>