شیوه رمز گذاری html را روی رشته مشخص شده اعمال می کند

 

روش استفاده :

Server.HTMLEncode(string)

 

پارامترها :

string :

رشته مورد نظر برای کد شدن را مشخص می کند

 

 

مثال :

 

 

The following script:

<%
response.write(Server.HTMLEncode("The image tag: <img>"))
%>

خروجی :

The image tag: &lt;img&gt;

Web browser output:

The image tag: <img>