متد Execute   برای اجرا کردن یک فایل asp از درون فایل asp دیگر بکار می رود
 بعد از اجرا شدن فایل Asp فراخوانی شده ، کنرل اجرا دوباره به فایل اصلی  باز می گردد .
 
 روش استفاده :

 

Server.Execute(path)
 پارامترها :

 path :

مسیر فایل Asp را که می خواهیم اجرا شود مشخص می کند

 

 مثال :

دستورات درون فایل file1.asp  :

 

File1.asp:

<%
response.write("I am in File 1!<br>")
Server.Execute("file2.asp")
response.write("I am back in File 1!")
%>

 دستورات درون file2.asp :

 

<%
response.write("I am in File 2!<br>")
%>

 

 خروجی :

 

I am in File 1!
I am in File 2!
I am back in File 1!

 
 متد Execute   را با متد Transfer مقایسه کنید و تفاوت ان دو را ببینید