متد CreateObject نمونه ای از یک  شی را ایجاد می کند 

 اشیایی که از طریق این متد ایجاد می شوند فقط در صفحه وبی که در ان ایجاد شده اند قابل استفاده هستند . پس از اینکه سرور پردازش صفحه asp جاری را تمام کرد این اشیا ء نابود می شوند

 

 جهت ایجاد  یک شی در میدان عمل application  یا session ، شما یا می توانید از تگ object در فایل Global.asa استفاده کنید یا اینکه شی جدید را در متغیر ی از متغیرهای session یا application ذخیره نمائید .
 
 روش استفاده :

 

Server.CreateObject(progID)
 
 پارامترها :

 progID

استفاده از این پارامتر اجباری است . نوع شی ای را که می خواهیم ایجاد شود مشخص می کند

 
 مثالها
 مثال 1- در این مثال نمونه ای از شی MSWC.AdRotator ساخته می شود

 

<%
Set adrot=Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")
%>

 
 مثال2- در این مثال وقتی یک Session به اتمام می رسد شی ذخیره شده در یک متغیر جلسه نابود می شود . البته شما می توانید با قرار دادن مقدار Nothing  در متغیر یا a new value در ان متغیر نیز  انرا نابود کنید
 

 

<%
Session("ad")=Nothing
%>

or

<%
Session("ad")="a new value"
%>

 

 مثال3 -

شما نمی توانید نمونه ای از شی را با نام اشیای دورن ساخته زبان Asp نام گذاری کنید . مثلا از نام session نمی توان استفاده کرد چرا که این نام قبلا برای نامگذاری شی ای توسط  Asp استفاده شده است

 

<%
Set Application=Server.CreateObject("Application")
%>