حداکثر زمان بر حسب ثانیه که یک اسکریپت می تواند قبل از اینکه سرور ان را خاتمه دهد ،   اجرا شود را مشخص کرده یا بر می گرداند

 

روش استفاده :

 

Server.ScriptTimeout[=NumSeconds]
 پارامترها :

 NumSeconds :

همان زمان مورد نظر بر حسب ثانیه است . پیش فرض 90 نود ثانیه است

 
مثالها 

 مثال 1 -

تنظیم کردن زمان خاتمه(timeout) اسکریپت :

 

<%
Server.ScriptTimeout=200
%>

 

 مثال 2-

 مقدار فعلی موجود در ویژگی  ScriptTimeout  را  بازیابی می کند

 

<%
response.write(Server.ScriptTimeout)
%>