رویداد Session_OnStart

 

زمانیکه سرور یک شی session می سازد این رویداد روی می دهد

این رویداد را باید در فایل Global.asa  نوشت

 

 

 

 

رویداد Session_OnEnd

 

این رویداد زمانی روی می دهد که جلسه ای به اتمام برسد . ( جلسه حذف شود یا اینکه طول عمر ان تمام شود )

این رویداد باید در فایل Global.asa  نوشته شود

از متد MapPath نمی توان در رویداد Session_OnEnd  استفاده کرد

 

 

 

روش استفاده از هر دو رویداد بالا :

 

 

<script language="vbscript" runat="server">

Sub Session_OnStart
. . .
End Sub

Sub Session_OnEnd
. . .
End Sub

</script>

 

 

 

مثالها :

 

در فایل Global.asa:

 

 

<script language="vbscript" runat="server">

Sub Application_OnEnd()
Application("totvisitors")=Application("visitors")
End Sub

Sub Application_OnStart
Application("visitors")=0
End Sub

Sub Session_OnStart
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")+1
Application.UnLock
End Sub

Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")-1
Application.UnLock
End Sub

</script>

 

 

برای نمایش تعداد کاربران در حال بازدید از فایل Asp  :

 

 

<html>
<head>
</head>
<body>
<p>
There are <%response.write(Application("visitors"))%>
online now!
</p>
</body>
</html>