این متد جلسه یک کاربر را نابود می کند

 

زمانیکه این متد فراخوانی می شود ، شی Session  فعلی حذف نمی شود تا اینکه تمام اسکریپت های موجود در ان صفحه اجرا شوند . این به این معنی است که دسترسی به متغیرهای جلسه همان صفحه ای که متد Abandon را صدا زده است امکان پذیر است اما نمی توان از صفحه های دیگر به متغیرهای ان صفحه خاص که متد Abandon را صدا زده است دسترسی داشت .

 

 

روش استفاده :

 

Session.Abandon

 

 

مثال :

دستورات در فایل File1.asp:

 

 

<%
Session("name")="Hege"
Session.Abandon
Response.Write(Session("name"))
%>

Output:

Hege

 

 

و دستورات در فایل File2.asp:

 

 

<%
Response.Write(Session("name"))
%>

Output:

(none)