این ویژگی زمان طول عمر شی session در application را برجسب دقیقه  مشخص می کند

اگر کاربر در مدت این زمان ، نه صفحه ای را tefresh کند و نه اینکه صفحه دیگری از application را تقاضا نماید ، جسه به اتمام خواهد رسید

 

روش استفاده :

 

Session.Timeout[=nMinutes]

 

پارامترها :

nMinutes :

عددی را مشخص می کند که تا ان مدت یک جلسه می تواند قبل از اینکه سرور ان را خاتمه دهد ،  بیکار بماند . پیش فرض ان 20 دقیقه است .یعنی اگر جلسه 20 دقیقه بیکار بود و کاربر هیچ کاری در این بیست دقیقه انجام نداد انگاه سرور می تواند جلسه را خاتمه دهد .

 

 

 

 

مثال :

 

 

<%
response.write("<p>")
response.write("Default Timeout is: " & Session.Timeout)
response.write("</p>")

Session.Timeout=30

response.write("<p>")
response.write("Timeout is now: " & Session.Timeout)
response.write("</p>")
%>

Output:

Default Timeout is: 20

Timeout is now: 30