این ویژگی عددی صحیح از نوع integer را تنظیم می کند یا بر می گرداند که منطقه یا محل (location , region ) را مشخص می کند

 

محتویاتی مثل زمان و تاریخ یا واحد پول در صفحه وب بر اساس انچه این عدد برای منطقه یا ناحیه مشخص می کند نشان داده خواهد شد

 

روش استفاده :

 

Session.LCID(=LCID)

 

پارامترها :

LCID  :

این پارامتر منطقه را مشخص می کند

 

مثال :

 

<%
response.write("<p>")
response.write("Default LCID is: " & Session.LCID & "<br>")
response.write("Date format is: " & date() & "<br>")
response.write("Currency format is: " & FormatCurrency(350))
response.write("</p>")

Session.LCID=1036

response.write("<p>")
response.write("LCID is now: " & Session.LCID & "<br>")
response.write("Date format is: " & date() & "<br>")
response.write("Currency format is: " & FormatCurrency(350))
response.write("</p>")

Session.LCID=3079

response.write("<p>")
response.write("LCID is now: " & Session.LCID & "<br>")
response.write("Date format is: " & date() & "<br>")
response.write("Currency format is: " & FormatCurrency(350))
response.write("</p>")

Session.LCID=2057

response.write("<p>")
response.write("LCID is now: " & Session.LCID & "<br>")
response.write("Date format is: " & date() & "<br>")
response.write("Currency format is: " & FormatCurrency(350))
response.write("</p>")
%>

Output:

Default LCID is: 2048
Date format is: 12/11/2001
Currency format is: $350.00

LCID is now: 1036
Date format is: 11/12/2001
Currency format is: 350,00 F

LCID is now: 3079
Date format is: 11.12.2001
Currency format is: öS 350,00

LCID is now: 2057
Date format is: 11/12/2001
Currency format is: £350.00