برای بدست آوردن یک ویژگی سی اس اس  که روی  محتوای تگ خاصی اعمال شده است از فرمول زیر استفاده کنید :

 

روش استفاده

 

css("نام ویژگی سی اس اس  ")

 

در صورتیکه چندین تگ مشابه داشته باشیم ، مقدار ویژگی سی اس اس اولین تگ برگشت داده می شود

 

مثال :

 

$("p").css("background-color");

در این مثال ، مقدار ویژگی background-color اولین تگ p  بدست می اید نتیجه با استفاده از متد rgb نمایش داده می شود

 

مشاهده و اجرای برنامه کامل