رویداد Application_OnStart

 این رویداد قبل از اینکه اولین جلسه یا session ساخته شود اتفاق می افتد . ( یعنی بعد از اوین ارجاع به شی application)

این رویداد را باید در فایل Global.asa نوشت

 

 نکته :

ارجاع به اشیای  Session ، Request یا Response در اسکریپت رویداد Application_OnStart منجر به وقوع خطا می شود

 
 رویداد Application_OnEnd

 این رویداد زمانیکه Application تمام می شود رخ می دهد ( یعنی زمانیکه سرور وب متوقف می شود )

این رویداد هم باید در فایل Global.asa نوشته شود

 

 نکته :

متد MapPath را نمی توان در دستورات رویداد Application_OnEnd نوشت

 
 روش استفاده :

 

<script language="vbscript" runat="server">

Sub Application_OnStart
. . .
End Sub

 

Sub Application_OnEnd
. . .
End Sub

</script>

 

 مثال

فایل Global.asa:

 

<script language="vbscript" runat="server">

Sub Application_OnEnd()
Application("totvisitors")=Application("visitors")
End Sub

Sub Application_OnStart
Application("visitors")=0
End Sub

Sub Session_OnStart
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")+1
Application.UnLock
End Sub

Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")-1
Application.UnLock
End Sub

</script>

 برای نمایش تعداد بازدیدکنندگان در این لحظه از فایل asp :

 

<html>
<head>
</head>
<body>
<p>
There are <%response.write(Application("visitors"))%>
online now!
</p>
</body>
</html>