متد Lock:

 متد Lock   مانع می شود از اینکه کاربران دیگر متغیرهای شی Application  را ویرایش کنند
( یعنی در هر زمان فقط یک کاربر قادر می شود تا متغیرهای شی Application   را ویرایش نماید )
 
 متدUnlock :

 تمام کاربران را قادر می سازد تا بتوانند متغیرهای شی Application  را ویرایش کنند

( این متد بعد از اینکه از متد lock استفاده کردیم بکار می رود )

 
 روش استفاده :

 

Application.Lock

Application.Unlock

 

 مثال -

با متد lockباعث می شود که فقط یک کاربر در هر لحظه به متغیر visits دسرسی داشته باشد

و بعد از ان متد unlock قفل را باز می کند و بنابراین کاربر بعدی هم می تواند به متغیرها دسترسی داشته باشد و  یک واحد به visits افزوده می شود

 

<%
Application.Lock


Application("visits")=Application("visits")+1


Application.Unlock
%>

This page has been visited


<%=Application("visits")%> times!