این متد تمام عناصر موجود در مجموعه Contents را حذف می کند 
 روش استفاده :

 

Application.Contents.RemoveAll()

Session.Contents.RemoveAll()

 
 مثالی برای شی Application

 

<%
Application.Contents.RemoveAll()
%>

 
  مثالی برای شیsession

 

<%
Session.Contents.RemoveAll()
%>