از متد Contents.Remove برای حذف کردن عنصری از مجموعه Contents  استفاده می شود .

 

روش استفاده :

 

Application.Contents.Remove(name|index)

Session.Contents.Remove(name|index)
 

 اشنایی با پارامترها :

name :

نام عنصر مورد نظر برای حذف شدن

 

index :

شماره عنصر مورد نظر برای حذف شدن

 
 مثالهایی برای شی Application
 
 مثال 1 -

 

<%
Application("test1")=("First test")
Application("test2")=("Second test")
Application("test3")=("Third test")

Application.Contents.Remove("test2")

for each x in Application.Contents
  Response.Write(x & "=" & Application.Contents(x) & "<br>")
next
%>

Output:

test1=First test
test3=Third test

 
 مثال 2 -

 

<%
Application("test1")=("First test")
Application("test2")=("Second test")
Application("test3")=("Third test")

Application.Contents.Remove(2)

for each x in Application.Contents
  Response.Write(x & "=" & Application.Contents(x) & "<br>")
next
%>

Output:

test1=First test
test3=Third test

 
 مثالهایی برای شی Session
 
 مثال 1:

 

<%
Session("test1")=("First test")
Session("test2")=("Second test")
Session("test3")=("Third test")

Session.Contents.Remove("test2")

for each x in Session.Contents
  Response.Write(x & "=" & Session.Contents(x) & "<br>")
next
%>

Output:

test1=First test
test3=Third test

 
 مثال 2 :

 

<%
Session("test1")=("First test")
Session("test2")=("Second test")
Session("test3")=("Third test")

Session.Contents.Remove(2)

for each x in Session.Contents
  Response.Write(x & "=" & Session.Contents(x) & "<br>")
next
%>

Output:

test1=First test
test3=Third test