مجموعه StaticObjects شامل تمام اشیایی است که با تگ object به application/session افزوده شده است
 روش استفاده :

 

Application.StaticObjects(Key)

Session.StaticObjects(Key)

 

 

 پارامترها :

key : استفاده از این پارامتر اجباری است -  نام عنصر مورد نظر برای بازیابی

 
 مثالهایی برای شی Application

 مثال 1-

ایجاد حلقه روی مجموعه Application:

 

 

<%
for each x in Application.StaticObjects
  Response.Write(x & "<br>")
next
%>

 

 مثال 2-

در فایل Global.asa

 

<object runat="server" scope="application"
id="MsgBoard" progid="msgboard.MsgBoard">
</object>

<object runat="server" scope="application"
id="AdRot" progid="MSWC.AdRotator">
</object>

 
 در فایل asp :

 

<%
for each x in Application.StaticObjects
  Response.Write(x & "<br>")
next
%>

Output:

MsgBoard
AdRot

 
 مثالهایی برای شی Session

 مثال 1 :

ایجاد حلقه روی مجموعه StaticObjects

 

<%
for each x in Session.StaticObjects
  Response.Write(x & "<br>")
next
%>

 

 مثال 2 :

در فایل Global.asa :

 

<object runat="server" scope="session"
id="MsgBoard" progid="msgboard.MsgBoard">
</object>

<object runat="server" scope="session"
id="AdRot" progid="MSWC.AdRotator">
</object>

 

 مثال 3 :

در فایل Asp

 

<%
for each x in Session.StaticObjects
  Response.Write(x & "<br>")
next
%>

Output:

MsgBoard
AdRot