مجموعه Contents شامل تمام عناصر وابسته به application/ session در دستورات اسکریپت است 

 نکته :

برای حذف عنصری از این مجموعه ، از متدهای Remove و RemoveAll استفاده کنید

 

 
 روش استفاده :

 

Application.Contents(Key)

Session.Contents(Key)

 

 پارامترها :

key : نام عنصر مورو نظر برای بازیابی  شدن

 
 مثالهایی برای شی Application
 

 مثال 1 -

name و object با مقادیر مشخص شده به مجموعه collection اضافه می شوند

 

<%
Application("name")="W3Schools"


Set Application("objtest")=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
%>

 

 مثال 2-

ایجاد حلقه روی محتوای شی collection

 

<%


for each x in Application.Contents
  Response.Write(x & "=" & Application.Contents(x) & "<br>")
next


%>

or:

<%
For i=1 to Application.Contents.Count
  Response.Write(i & "=" & Application.Contents(i) & "<br>")
Next
%>

 
 مثال 3 -

 

<%
Application("date")="2001/05/05"
Application("author")="W3Schools"

for each x in Application.Contents
  Response.Write(x & "=" & Application.Contents(x) & "<br>")
next
%>

Output:

date=2001/05/05
author=W3Schools

 
 مثالهایی برای شی Session

 مثال 1-

هر دو گزینه name , object با مقادیرشان به شی Contents  افزوده شوند

 

<%
Session("name")="Hege"


Set Session("objtest")=Server.CreateObject("ADODB.Connection")


%>

 

مثال 2-

 ایجاد حلقه روی مجموعه Contents :

 

<%


for each x in Session.Contents
  Response.Write(x & "=" & Session.Contents(x) & "<br>")
next


%>

or:

<%
For i=1 to Session.Contents.Count
  Response.Write(i & "=" & Session.Contents(i) & "<br>")
Next
%>

 

 مثال3 -

 

 

<%
Session("name")="Hege"
Session("date")="2001/05/05"

for each x in Session.Contents
  Response.Write(x & "=" & Session.Contents(x) & "<br>")
next
%>

Output:

name=Hege
date=2001/05/05