بازیابی می کند داده ارسال شده به سرور از طرف کاربر را بعنوان بخشی از یک تقاضا ی post و ذخیره می کند ان را در ارایه امن

 ارایه امن ارایه ای است که اطلاعاتی را درباره ابعادش و محدوده هر بعدش ذخیره می کند

 نکته :

فراخوانی Request.Form بعد از فراخوانی BinaryRead و vice-versa ، منجر به وقوع خطا می شود

 

 روش استفاده :

 

Request.BinaryRead(count)
 

 پارامتر count :

استفاده از این پارامتر اجباری است - مشخص می کند چند بایت از کاربر خوانده شده است

 مثال :

در مثال زیر از متد BinaryRead  برای قرار دادن محتوای یک request در یک ارایه امن استفاده می شود

 

<%
dim a,b


a=Request.TotalBytes


b=Request.BinaryRead(a)


%>