این یک ویژگی فقط خواندنی است

و تعداد بایت هایی است که کاربر با دستور  requerst  به قسمت body ارسال کرده است

 

روش استفاده از این ویژگی :

 

varbytes=Request.Totalbytes

 مثال:

دستور زیر تعداد بایت هایی را که به بدنه body ارسال شده را در متغیر a قرار می دهد :

 

<%
dim a
a=Request.TotalBytes
%>