از این مجموعه برای بازیابی کردن مقدار متغیرهای سرور استفاده می شود
روش استفاده از این مجموعه :

 

Request.ServerVariables (server_variable)
 
 اشنایی با پارامترها :

 server_variable:

  • استفاده از این پارامتر اجباری است - نام متغیر سرور است که مقدارش را می خواهیم
 
متغیرهای سرور

 

نام متغیرتوضیحات
ALL_HTTP

تمام هدرهایی که توسط کاربر ارسال شده بر می گرداند

همواره با پسوند با حروف بزرگ HTTP_ مشخص می شود

ALL_RAW

تمام هدر های موجود در سطر فرم را بر می گرداند

APPL_MD_PATH

Returns the meta base path for the application for the ISAPI DLL

APPL_PHYSICAL_PATH Returns the physical path corresponding to the meta base path
AUTH_PASSWORD Returns the value entered in the client's authentication dialog
AUTH_TYPE The authentication method that the server uses to validate users
AUTH_USER Returns the raw authenticated user name
CERT_COOKIE Returns the unique ID for client certificate as a string
CERT_FLAGS bit0 is set to 1 if the client certificate is present and bit1 is set to 1 if the cCertification authority of the client certificate is not valid
CERT_ISSUER Returns the issuer field of the client certificate
CERT_KEYSIZE Returns the number of bits in Secure Sockets Layer connection key size
CERT_SECRETKEYSIZE Returns the number of bits in server certificate private key
CERT_SERIALNUMBER Returns the serial number field of the client certificate
CERT_SERVER_ISSUER Returns the issuer field of the server certificate
CERT_SERVER_SUBJECT Returns the subject field of the server certificate
CERT_SUBJECT Returns the subject field of the client certificate
CONTENT_LENGTH Returns the length of the content as sent by the client
CONTENT_TYPE Returns the data type of the content
GATEWAY_INTERFACE Returns the revision of the CGI specification used by the server
HTTP_<HeaderName> Returns the value stored in the header HeaderName
HTTP_ACCEPT Returns the value of the Accept header
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE Returns a string describing the language to use for displaying content
HTTP_COOKIE Returns the cookie string included with the request
HTTP_REFERER Returns a string containing the URL of the page that referred the request to the current page using an <a> tag. If the page is redirected, HTTP_REFERER is empty
HTTP_USER_AGENT Returns a string describing the browser that sent the request
HTTPS Returns ON if the request came in through secure channel or OFF if the request came in through a non-secure channel
HTTPS_KEYSIZE Returns the number of bits in Secure Sockets Layer connection key size
HTTPS_SECRETKEYSIZE Returns the number of bits in server certificate private key
HTTPS_SERVER_ISSUER Returns the issuer field of the server certificate
HTTPS_SERVER_SUBJECT Returns the subject field of the server certificate
INSTANCE_ID The ID for the IIS instance in text format
INSTANCE_META_PATH The meta base path for the instance of IIS that responds to the request
LOCAL_ADDR Returns the server address on which the request came in
LOGON_USER Returns the Windows account that the user is logged into
PATH_INFO Returns extra path information as given by the client
PATH_TRANSLATED A translated version of PATH_INFO that takes the path and performs any necessary virtual-to-physical mapping
QUERY_STRING Returns the query information stored in the string following the question mark (?) in the HTTP request
REMOTE_ADDR Returns the IP address of the remote host making the request
REMOTE_HOST Returns the name of the host making the request
REMOTE_USER Returns an unmapped user-name string sent in by the user
REQUEST_METHOD Returns the method used to make the request
SCRIPT_NAME Returns a virtual path to the script being executed
SERVER_NAME Returns the server's host name, DNS alias, or IP address as it would appear in self-referencing URLs
SERVER_PORT Returns the port number to which the request was sent
SERVER_PORT_SECURE Returns a string that contains 0 or 1. If the request is being handled on the secure port, it will be 1. Otherwise, it will be 0
SERVER_PROTOCOL Returns the name and revision of the request information protocol
SERVER_SOFTWARE Returns the name and version of the server software that answers the request and runs the gateway
URL Returns the base portion of the URL