مجموعه Form برای بازیابی داده هایی که  کاربر  در فیلدهای فرم وارد کرده است ، بکار می رود 
 روش استفاد ه :

 

Request.Form(element)[(index)|.Count]
 
 آشنایی با پارامترها :

 element:

  • استفاده از این پارامتر اجباری است - نام فرم را مشخص می کند

 index :

  • استفاده از این پارامتر  اختیاری است - نام یکی از چندین فیلد موجود در فرم را درون پرانتزش می نویسیم .
           Request.Form(parameter).Count
 

 مثال 1:

فرض کنید فرمی داریم که در ان دو فیلد متنی قرار دارد

اسم هر دو فیلد color است

می خواهیم  با یک حلقه مقدار تمام فیلدهای فرم را بخوانیم

اگر کاربری دو مقدار blue , green را وارد کرده باشد ما می توانیم ان مقادیر را مثل زیر بازیابی کنیم :

 

<% for i=1 to Request.Form("color").Count


  Response.Write(Request.Form("color")(i) & "<br>")
next
%>

 

 نکته :

 شماره گذاری فیلدهای فرم از عدد یک شروع می شود . شماره گذاری فیلدهای با نام مشابه هم از یک شروع می شود

 توضیحات :

 

 

  • Request.Form("color").Count :

یعنی تعداد فیلدهایی که نام انها color است

 

  • Request.Form("color")(i)

یعنی i امین فیلد فرم که اسمش color است

 

 خروجی :

 

Blue
Green

 
 
 مثال 2 :
 فرم زیر را در نظر بگیرید :

 

<form action="submit.asp" method="post">
<p>First name: <input name="firstname"></p>
<p>Last name: <input name="lastname"></p>
<p>Your favorite color:
<select name="color">
<option>Blue</option>
<option>Green</option>
<option>Red</option>
<option>Yellow</option>
<option>Pink</option>
</select>
</p>
<p><input type="submit"></p>
</form>

 
 فرض کنید از لیست با نام color درون فرم ، گزینه red را انتخاب کرده ایم و در فیلدهای متنی firstname عبارت john و در فیلد متنی lastname عبارت dove را وارد کرده ایم

 بعد از فشردن دکمه submit گزینه های وارد شده و انتخاب شده از فرم بصورت زیر موقع ارسال شدن رشته ای بصورت زیر خواهند بود  :

firstname=John&lastname=Dove&color=Red
 
 حالا می توانیم طلاعاتی را که می خواهد به صفحه مقصد ارسال شود را بصورت زیر در یک اسکریپت asp استفاده کنیم :

 

Hi, <%=Request.Form("firstname")%>


Your favorite color is <%=Request.Form("color")%>.

 

 
 خروجی دستور بالا :

 

Hi, John. Your favorite color is Red.
 
 اگر مانند دستور زیر هیچ فیلدی از فرم را برای نمایش مقدارش مشخص نکنید :

 

Form data is: <%=Request.Form%> 
 
 انگاه خروجی این دستور بصورت زیر خواهد بود :

 

Form data is: firstname=John&lastname=Dove&color=Red