با این متد می توان کاربر را به صفحه وب دیگری منتقل کرد

مثلا کاربر می خواهد به صفحه t1.asp برود

اما به خاطر برخی مسائل ما او را به صفحه t2.html می بریم

روش استفاده از این متد :

 

Response.Redirect URL
 
ا شنایی با پارامترها :
  •  url :

ادرس صفحه ای است که می خواهیم به کاربر نشان داده شود

 
 مثال :

 

<%
Response.Redirect "http://www.w3schools.com"
%>