از این متد برای نمایش رشته مشخصی در خروجی مرورگر کاربر استفاده می شود

 

روش استفاده از این دستور بصورت زیر است :

 

Response.Write variant

 

 اشنایی با پارامترها :

 variant :

استفاده از این پارامتر اجباری است  - رشته ای را که می خواهیم در خروجی مرورگر کاربر نمایش داده شود در بر دارد

 

 مثال 1:

 

<%
Response.Write "Hello World"
%>

 

 

خروجی:

Hello World

 

 مثال 2:

 

<%
name="John"
Response.Write(name)
%>

 

 

خروجی:

John

 

 مثال 3:

 

<%
Response.Write("Hello<br>World")
%>

 

 

خروجی:

Hello
World