این متد بلافاصله تمام خروجیهای بافر شده را ارسال می کند
در صورتیکه مقدار عبارت response.Buffer برابر false تنظیم شده باشد ، اجرای این دستور خطای زمان اجرا خواهد داشت
 
 روش استفاده از این دستور :

 

Response.Flush
 
 مثال :

 

<%
Response.Buffer=true
%>
<html>
<body>
<p>I write some text, but I will control when the
text will be sent to the browser.</p>
<p>The text is not sent yet. I hold it back!</p>
<p>OK, let it go!</p>
<%
Response.Flush
%>
</body>
</html>

 

 

 

 


خروجی:

I write some text, but I will control when the
text will be sent to the browser.

The text is not sent yet. I hold it back!

OK, let it go!