این متد اجرای یک اسکریپت را متوقف می کند ، و نتیجه فعلی را بر می گرداند
در صورتیکه مقدار عبارت Response.Buffer برابر true تنظیم شده باشد ، هرچه تا این لحظه در بافر قرار گرفته است سریعا به خروجی مرورگر کاربر ارسال می شود
 
 در صورتیکه شما می خواهید بعد از اجرای دستور end هیچ خروجی برای کاربر ارسال نشود ، قبل از دستور end باید دستور Response.Clear را اجرا کنید
 
 روش استفاده از این دستور :

 

Response.End
 
 مثال :

 

<html>
<body>
<p>I am writing some text. This text will never be
<%
Response.End
%>
finished! It's too late to write more!</p>
</body>
</html>
خروجی:

I am writing some text. This text will never be
 
 خروجیهای قبل از end دیده می شوند و خروجیهای بعد از end دیده نمی شوند