متد clear تمام خروجیهای بافر شده را پاک می کند

برای اطلاعات بیشتر درباره بافر اینجا کلیک کنید

این متد هدر های درخواست شده با response را پاک نمی کند

فقط چیزهایی که با response برای ایجاد خروجی در مرورگر درخواست شده پاک می کند

اگر مقدار Response.Buffer برابر false باشد ، اجرای این دستور خطای زمان اجرا ایجاد خواهد کرد
 
 روش استفاده از این دستور :

 

response.Clear
 
 مثال :

 

<%
response.Buffer=true
%>
<html>
<body>
<p>This is some text I want to send to the user.</p>
<p>No, I changed my mind. I want to clear the text.</p>
<%
response.Clear
%>
</body>
</html>

خروجی:

(هیچی)