این متد اطلاعات را بطور مستقیم  بدون هیچ گونه تبدیل کاراکتر در خروجی می نویسد
 از این متد برای نمایش اطلاعات  image  یا BLOB از یک بانک اطلاعاتی در مرورگر بکار می رود
 
 روش استفاده از این متد بصورت زیر است :

 

response.BinaryWrite data
 
 اشنایی با پارامترها :

 data :

  • استفاده از این پارامتر اجباری است - اطلاعات باینری است که باید ارسال شود
 
 مثال :
 اگر شی داریم که ارایه ای از بایت ها را در بر دارد ، می توانیم از متد BinaryWrite  برای ارسال بایتها به یک application استفاده کنیم

 

<% Set objBinaryGen=Server.CreateObject("MyComponents.BinaryGenerator") pic=objBinaryGen.MakePicture response.BinaryWrite pic %>