این متد رشته ای را به انتهای فایل log سرور برای این تقاضا اضافه می کند

در یک اسکریپت بارها می توان از این متد استفاده کرد

هر بار که این متد فراخوانی می شود ، رشته ای به انتهای فایل log افزوده می شود

 
 روش استفاده از این دستور بصورت زیر است :

 

response.AppendToLog string
 
 اشنایی با پارامتر :

 string:

استفاده از این پارامتر اجباری است

رشته ای را که باید به فایل log افزوده شود را مشخص می کند . این رشته نمی تواند دارای کاما باشد

 

 

 مثال :

 

<%Response.AppendToLog "My log message"%>