این متد یک هدر HTTP جدید و مقدارش را به تقاضای HTTP می افزاید

 نکته :

هدری که افزوده می شود قابل حذف شدن نیست

 نکته :

در IIS4.0 شما باید این دستور را قبل از هر دستور ی که خروجی را به مرورگر ارسال می کند بنویسید

 

 

در IIS 5.0 شما می توانید دستور اضافه کردن هدر را در هر جایی از اسکریپت بنویسید

البته باید قبل از دستور response.Flush باشد

 

 

روش استفاده از این متد :

 

response.AddHeader name,value
 
 اشنایی با پارامترها :

 NAME :

  • استفاده از این پارامتر اجباری است - نام متغیر هدر جدید را مشخص می کند  در این نام نمی توانید از خط زیر استفاده نمائید

 VALUE :

  • استفاده از این پارامتر اجباری است - مقدار اولیه متغیر هدر جدید را مشخص می کند
 
 مثال :

 

<%Response.AddHeader "WARNING","Error message text"%>